^กลับสู่ด้านบน

ของดีตำบลบ้านปิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง  :  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ตั้งอยู่บ้านหัวตากล้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ทางทิศตะวันออกของอำเภอลองมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอลอง ประมาณ 5 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

 •  ทิศเหนือติอต่อกับ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 •  ทิศใต้ติอต่อกับ ตำบลแม่ปาน
 •  ทิศตะวันออกติอต่อกับ ตำบลต้าผามอก
 •  ทิศตะวันตกติอต่อกับ ตำบลห้วยอ้อ

       เนื้อที่  :  เนื้อที่ 98.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,050 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ   

        พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาเป็นแนวเทือกเขาและป่าไม้ ที่ราบสำหรับทำการเกษตรมีน้อยมากแต่ละหมู่บ้านจะอยู่ห่างกันเป็นกลุ่มๆ มีสภาพแวดล้อมพื้นฐานและปัจจัยในการพัฒนาแตกต่างกันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยแยกมีรายละเอียดดังนี้

 •  พื้นที่ราบ 6,470 ไร่ ภูเขา 8,547 ไร่
 •  พื้นที่นา 1,578 ไร่ พื้นที่ป่า 16,330 ไร่
 •  พื้นที่ปศุสัตว์ 155 ไร่

       จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่ 

สภาพเศรษฐกิจ  

   อาชีพ : ทำการเกษตรตามฤดูกาล ได้แก่ ทำนา ทำสวนพุทรา ทำไร่ข้าวโพด ไร่ถั่วลิสง เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง หาของป่าขายฯ

สถานภาพทางสังคม 

   การศึกษา  : 

 • สถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง โดยแยกเป็น
 • โรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส 2 แห่ง
 •  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
 •  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง

   สถาบันและองค์กรทางการศึกษา  :  วัด / สำนักสงฆ์ 9 แห่ง

   สาธารณสุข  : สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  :  ที่พักสายตรวจประจำตำบล 2 แห่ง 

การบริการพื้นฐาน  

  การคมนาคม  : การคมนาคมและขนส่ง เดินทางจากอำเภอลอง ผ่านตำบลบ้านปิน โดยใช้เส้นทางถนนสายอำเภอลอง - อำเภอเมืองแพร่ (ทางหลวงหมายเลข 1023) และมีสถานีรถไฟบ้านปิน

   การไฟฟ้า  : 

 •  มีไฟฟ้าใช้ครบ 12 หมู่บ้าน ร้อยละ 98 
 •  มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ใช้ร้อยละ 75

   ข้อมูลอื่นๆ  : 

 •  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 •  มีเขตอนุรักษ์ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
 •  มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ถ่ำผาหิ่ง ถ่ำเอราวัณ
 •  มีเหมืองแร่ดอยโง้ม แร่พลวง และแร่วุลแฟรม แร่เหล็ก
Share
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์. 054-583193