^กลับสู่ด้านบน

ของดีตำบลบ้านปิน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประมาณขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2554

4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

5.กระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535และแก้ไขเพิ่มเติม

6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.พ 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

8.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

 

 

แผนพัฒนา อบต.


  • แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์. 054-583193