^กลับสู่ด้านบน

ของดีตำบลบ้านปิน

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ติดตามได้ที่ประกาศสอบราคา

พ่นหมอกควัน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน จัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

อ่านรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์. 054-583193