^กลับสู่ด้านบน

ของดีตำบลบ้านปิน

ประกาศการปฏิบัติราชการแทน

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ารปฏิบัติราชการแทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เพื่อการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ให้รองนายองค์การบริหารส่วนตำบล นายสาโรจน์แก้วคำแสน รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งหน่วยงาน ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้ทราบโดยทั่วกัน (สำนักงานปลัด อบต.โทร 054583193, 0817839392)

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๖

ระยะเวลาการชำระภาษีต่างๆ ดังนี้

๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กำหนดยื่นแบบชำระภายในเดือน  มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒.ภาษีป้าย                     กำหนดยื่นแบบชำระภายในเดือน  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖

๓.ภาษีบำรุงท้องที่           กำหนดยื่นแบบชำระภายในเดือน  มกราคม - เมษายน ๒๕๕๖

                         จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๗

ระยะเวลาการชำระภาษีต่างๆ ดังนี้

๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กำหนดยื่นแบบชำระภายในเดือน  มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๒.ภาษีป้าย                     กำหนดยื่นแบบชำระภายในเดือน  มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗

๓.ภาษีบำรุงท้องที่           กำหนดยื่นแบบชำระภายในเดือน  มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗

                         จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

ข่าวที่ 8

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต.บ้านปิน

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์. 054-583193