^กลับสู่ด้านบน

ของดีตำบลบ้านปิน

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด

แผนผังกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน

แผนผังกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน สำนักปลัด

 

 

แผนผังกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานส่วนการคลัง

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2558

เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558

 ประกาศ ณ วันที่  20 ตุลาคม 2557

เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตำแหน่ง  1.พนักงานวิทยุ                   จำนวน 1 อัตรา

               2. พนักงานขับรถยนต์          จำนวน  1 อัตรา

รายละเอียด  ดังนี้ ดาวน์โหลดประกาศ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์. 054-583193