^กลับสู่ด้านบน

ของดีตำบลบ้านปิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

ประกาศเรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

อำเภอ ลอง  จังหวัด แพร่

 

ดาวน์โหลด ไฟล์

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศวันที่ 9 ส.ค 2559


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

โหลดไฟล์เอกสาร

รับสมัคเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(เพิ่มเติมครั้งที่๑)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

ประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

 เรื่อง รับสมัคเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(เพิ่มเติมครั้งที่๑)

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี  ประจำปี ๒๕๕๙
 ระยะยเวลาการชำระภาษีต่างๆ ดังนี้
๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดินกำหนดยื่นแบบชำระภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒.ภาษีป้าย   กำหนดยื่นแบบชำระภายในเดือน
มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙
๓.ภาษีบำรุงท้องที่   กำหนดยื่นแบบชำภายในเดือน
มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙
 
                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
                                 ประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี  ประจำปี ๒๕๕๘ 
 
ระยะยเวลาการชำระภาษีต่างๆ ดังนี้
๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    กำหนดยื่นแบบชำระภายในเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒.ภาษีป้าย   กำหนดยื่นแบบชำระภายในเดือน
มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘
๓.ภาษีบำรุงท้องที่   กำหนดยื่นแบบชำภายในเดือน
มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘
 
                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
                                 ประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์. 054-583193