^กลับสู่ด้านบน

ของดีตำบลบ้านปิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด

ดาวโหลดไฟล์ >>>

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต.บ้านปิน

ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

   ดาวน์โหลด ไฟล์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคคม พ.ศ. 2559

 

 

 

ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

อำเภอลอง     จังหวัดแพร่

 

ดาวน์โหลด <<<ไฟล์>>>

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคคม พ.ศ. 2559

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

อำเภอลอง     จังหวัดแพร่

 

ดาวน์โหลด <<<ไฟล์>>>

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

ประกาศเรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

อำเภอ ลอง  จังหวัด แพร่

 

ดาวน์โหลด ไฟล์

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

ประกาศเรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

อำเภอ ลอง  จังหวัด แพร่

 

ดาวน์โหลด ไฟล์

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์. 054-583193