^กลับสู่ด้านบน

ของดีตำบลบ้านปิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS  ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS  ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

เรื่อง ข้อบัญญัติงบปรพมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

เรื่อง ส่วนที่ 2 แผนทุจริตปี 2561-2564

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

เรื่อง ส่วนที่ 1 แผนทุจริต

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์. 054-583193