^กลับสู่ด้านบน

ของดีตำบลบ้านปิน

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

   
นายถนอม  กาวีจันทร์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน 
   
   
นายทรงพล  ทาสี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
   
   
นายศฤงคาร ใจทา
เลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
  
   

นายบุญย้าย  ธิน่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
นางเทียมจันทร์ พรหมเหง้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

นางลาวัลย์  ใจเกลี้ยง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายปัญญา  ทบภักดิ์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
  

นายสุทิน  อินสม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่3

 

นายพจน์  แสงสิริ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 

นายอลงกรณ์  หน้าเพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

น.ส.ญาณิกา  จันทร์สว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายมนตรี คุณาคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

 

 นายสมบูรณ์  เขียวเหมือน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

  นายวิสุทธิ์ ศิลปอวยชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

  นายสุนีย์  ยินดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

 

นางพวงทอง วันแว่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

 

นายธรรม  โค้ปัน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นายณรงค์ แปงใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นายสมศักดิ์ ใจมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นายมานพ มะโนสอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่9

 

        นายยรรยง  สบเกี่ยม             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่9

นายถนอม  กาวีจันทร์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

 

นายจำลอง  สายเมือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
  

นายณรงค์  กันสา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

 

นายเสถียร  อุดมสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

นายทรงพล ทาสี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

นายโสภณ  นันทไชย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

Share
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์. 054-583193